Semalt görkezmeleri: Web sahypalaryny nädip döwmeli

Käbir suratlaryň ýa-da faýllaryň web sahypasyndan göçürilmegine garaşmaly bolýan we şuňa meňzeş ýagdaýa düşen bolmagy gaty ähtimal. Köpümiz şeýle gijikdirmelerden bizar bolýarys. Şeýlelik bilen soraýarsyňyz, tutuş web sahypasyny göçürip alyp, derrew girmek üçin ýerli derejede saklap bolarmy? Hawa, “Surfoffline” web sahypasyny göçürip alyjy bilen mümkin. Has gowusy, web sahypasyndaky her bir mazmuna doly girip bilersiňiz. Şonuň üçin şeýle faýllary diňe göçürmek bilen başga ýere eksport edip bilersiňiz.

Näme edýär?

Bu gural, brauzer hökmünde bölekleýin işleýär, sebäbi zerur mazmuny almak üçin internete birikmek arkaly internete girýär. Ulanyjy soňra haýsy web sahypalaryny göçürip almalydygyny, haýsy mazmuna göçürip almalydygyny saýlap biler. Has möhümi, programmanyň bir wagtyň özünde 100-e çenli faýly göçürip alyp bilmekidir. Bu ýeterlik däl bolsa, 400000-e çenli faýl göçürip almagy meýilleşdirmäge mümkinçilik berýän taslama döredip bilersiňiz.

Goldaw berýän internet tehnologiýalary

Web bilen baglanyşykly köp sanly tehnologiýa we programmirleme dilleri sebäpli, ähli web sahypalaryny ýygnamak üçin ýekeje usuly ulanmak mümkin däl diýen ýaly. Bu hem, HTTP-den FTP internet protokollaryna çenli dürli web formatlary bilen iş salyşyp boljak dürli tehnologiýalary birleşdirip, bu kynçylykdan geçýär. Şeýle hem, ygtybarly protokol HTTPS arkaly web sahypalaryny göçürip almaga, şeýle hem proksi serwerler arkaly baglanyşyklary goldamaga mümkinçilik berýär.

HTTP ýa-da FTP tassyklamasyny talap edýän web sahypasynda işleýän bolsaňyz, programma hem goldaýanlygy sebäpli alada etmeli däl. JavaScript, Macromedia fleş, CSS we CSS2 derňewiniň hem goldanýandygyny bellemelidiris

Näme üçin Surfoffline web sahypasyny göçürip alyjy?

Programma içerki brauzer bilen gelýär; bu, işlemek isleýän sahypaňyzy öňünden görmäge we tutuş sahypany göçürip almak islemeýän bolsaňyz, göçürip almak isleýän dürli faýllaryňyzy çalt kesgitlemäge mümkinçilik berer.

Web sahypasynyň ýyrtyk ukyby, zerurlyklaryňyza görä mazmuny süzüp, baglanyşdyrylan saýtlardan göçürip almalydygyny kesgitlemäge mümkinçilik berer.

Gurlan web serweri, göçürilen faýllary we web sahypalaryny beýleki kompýuterler bilen paýlaşmaga we başga bir kompýuterden maglumatlary aňsatlyk bilen alyp bolýandygy üçin uzakdan işlemäge mümkinçilik berer.

Diňe tertipsiz mazmun bilen gutarmak üçin web sahypasyny onlaýn göçürip almak gaty peýdasyz iş bolar. Şonuň üçin “Surfoffline” web sahypasyny göçürip alyjy faýl eksport jadygöýini öz içine alýar. Bu, göçürilen faýllaryň ýerli ýagdaýda saklanjak ýerini kesgitlemäge mümkinçilik berer. Gural bir ädim öňe gidýär we aýyrylýan mediýa ýazmak üçin maglumatlary taýýarlaýar.

CHM faýllaryny (Microsoft Windows kömek formaty) döretmek isleýän bolsaňyz, gural göçürilen maglumatlary bilen ähli sahypalary awtomatiki usulda aňsat paýlanýan ýekeje CHM faýlyna eksport eder. Şeýle hem kiçi web sahypalary üçin has amatly MHT faýllaryny talap edýän bolsaňyz edilip bilner.

send email